2018 . 08 . 06       107/8/16~18,B2樓層全區清潔施工,停止開放。
 
  消息內容       107/8/16~18,B2樓層全區清潔施工,停止開放。

107/8/20,開放使用,不便之處,敬請見諒。
 
 
  連絡人      行政室
  連絡電話      Ext. 65700
  E-Mail      em65700@email.ncku.edu.tw
 
成功大學圖書館版權所有 | 地址:70101 台南市大學路一號 | 電話:(06)275-7575 ext.65760 傳真:(06)237-8232 | 電子郵件:em65700@email.ncku.edu.tw 更新日期: 2019-07-17