2017 . 10 . 18       udn借閱王.閱讀Non-Stop活動
 
  消息內容       【udn借閱王.閱讀Non-Stop】聚集閱讀能量,免費借閱電子書刊雜誌!!

活動期間自即日起~2017/12/17止,登入“行動借閱帳號” 進行借閱,即有機會將Garmin手環、平板電腦、7-11禮券豐富好禮帶回家。

活動網址:https://reading.udn.com/act/20171013/
 
 
  附加檔案      活動海報
  連絡人      資訊服務組
  連絡電話      Ext. 65780
  E-Mail      libref@libmail.lib.ncku.edu.tw
 
成功大學圖書館版權所有 | 地址:70101 台南市大學路一號 | 電話:(06)275-7575 ext.65760 傳真:(06)237-8232 | 電子郵件:em65700@email.ncku.edu.tw 更新日期: 2018-10-21